Teknisk information
Försörjning av vatten sker genom inkoppling på kommunens nät på 4 ställen inom vårt område. Råsträngsvägen, Gamlegårdsvägen/Torpavägen, Torpa Ryetvägen och Torpa Mejeriväg.
Vid varje avtappningpunkt finns en brunn med en vattenmätare där kommunen kontrollerar hur mycket vatten som föreningen förbrukar totalt.
3 tryckstegringspumpar är inkopplade i systemet, vid Bolg, Torpa Ryetvägen och Torpa mejeriväg.
Vattenmätare är installerade i 109 av de anslutna fastigheterna. Dessa fjärravläses och värdet  ligger till grund för debitering av förbrukningsavgifter för vatten och avlopp för varje enskild fastighet.
För fastigheter med eget vatten och därmed utan vattenmätare sker idag en debitering av förbrukningsavgiften för avlopp enligt schablon vilket är ett mycket arbetskrävande moment. Avloppsdebiteringen blir därför "rättvisare" med avläsning av det egna vattnet än vid schablonfakturering. På årsmötet i april 2015 beslutades dock att alla, alltså även de med eget vatten skall koppla in en vattenmätare. Detta för att göra debiteringsförfarandet enklare samt att varje fastighetsägare betalar avgift för den mängd spillvatten som produceras i fastigheten. Föreningen tillhandahåller vattenmätaren utan kostnad men fastighetsägaren bekostar installationen. 

Vid problem


Om du köper vattnet via föreningen och har problem med försörningen kontakta då någon i styrelsen

Skall du göra markarbeten?


Undvik avgrävningar och förenkla planering och samordning genom att ställa frågan i ledningskollen innan du gräver!