Spillvatten.
Spilvattensystemet är uppdelat i tre olika sektioner med 3 st pumpstationer vid Bolg, Torsgård och vid Torpa Ryetvägen (vid Bäck) där spillvattnet samlas upp och pumpas vidare till kommunens nät. 
Maximal kapacitet på pumpstationerna är för var och en cirka 0,5 liter/sek=totalt 7,2 kubikmeter/timma.
Kapaciteten är beräknad att räcka till för spillvatten från anslutna fastigheter. Det får alltså inte förekomma att dagvatten kommer med. Systemet kommer då att bli överbelastat med översvämning som följd samt dessutom så förstörs mekanismen i pumparna .
Driftidsmäteren som är placerad under locket på fastghetens pumpstation ger upplysning om totala antalet drifttimmar.
För en normalfamilj på 3 till 4 personer med en årlig vattenförbrukning på ca. 200 kbm så bör med en normalkapacitet på avloppspumpen på 0,5 liter/sekund räcka med maximalt 120 timmars drifttid/år.

Vatten.
Försörjning av vatten sker genom inkoppling på kommunens nät på 4 ställen inom området. Råsträngsvägen, Gamlegårdsvägen/Torpavägen, Torpa Ryetvägen (intill Hilbertssons materialupplag) och Torpa Mejeriväg (vid teknikboden väster om järnvägsspåret). Vid varje avtappningpunkt finns en brunn med en vattenmätare där kommunen kontrollerar hur mycket vatten som föreningen förbrukar totalt. Tre  tryckstegringspumpar är inkopplade i systemet. Vid Bolg, Torpa Ryetvägen (vid Bäck )och Torpa mejeriväg (vid teknikboden väster om järnvägsspåret).
Vattenmätare är installerade i 91 st av de anslutna fastighetern. Dessa fjärravläses och värdet  ligger till grund för debitering av förbrukningsavgifter för vatten och avlopp för varje enskild fastighet.
För fastigheter med eget vatten och därmed utan vattenmätare sker idag en debitering av förbrukningsavgiften för avlopp enligt schablon vilket är ett mycket arbetskrävande moment. På årsmötet i april 2015 beslutades dock att alla alltså även de med eget vatten skall koppla in en vattenmätare. Detta för att göra debiteringsförfarandet enklare samt att varje fastighetsägare betalar avgift för den mängd spillvatten som produceras i fastigheten. Föreningen tillhandahåller vattenmätaren utan kostnad. Fastighetsägaren bekostar installationen. Installationen skall vara slutförd helst innan nästa avläsning 2015-10-01 dock senast under innevarande år (2015)

Optofiber
Slang (16 mm) finns framdragen till alla installerade serviser. Möjlighet finns om det finns plats i systemet att "blåsa" in en optofiber till fastigheten för anslutning till optofibernätet. Hittills så är det ca. 151 fastighter som valt att göra det. Beställa tjänster kan göras hos 
openuniverse