Påminnelse

Du/ni som har egen vattentäckt på er fastighet uppmanas efter årsmötesbeslut att installera en vattenmätare på ledningen för inkommande vatten till huhållet. Detta för att föreningens funktionärer lättare skall kunna bestämma mängden utgående avlopp från respektive fastighet. Idag beräknas avgiften fram med antalet boende på fastigheten. Enligt kommunens avgift så räknas det med 50 kbm per person och år. Det är näst intill omöjligt att at reda på hur många personer som har bott i fastigheten under året, vilket det gör att orättvisa lätt uppstår.
Föreningen tillhanda håller vattenmätare utan kostnad, installationen bekostas av fastighetsägaren och det åligger respektive fastighetsägare att installera mätaren för den 1/4 2016 då nästa avläsning kommer att ske.
Kontakta Roland Elg 070 654 43 95 eller Jan Rytorp 070 827 36 13 för att erhålla en vattenmätare